top of page

Ixir-verkkokurssit Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

Tämä on Ixir-verkkokurssit Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 17.1.2021. Viimeisin muutos tehty 11.1.2022.

 

1. Rekisterinpitäjä:

Ixir-verkkokurssit Oy (jäljempänä ”Ixir”)

Y-tunnus: 3183213-3

Tehtaankatu 16 B 26

00140 Helsinki

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Inka Nokso-Koivisto / Ixir-verkkokurssit Oy

Puhelin 045-3420727

Sähköposti: ixir@ixir.fi

 

3. Rekisterin nimi: Ixir-verkkokurssit Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkuuteen liittyvän suhteen hoitaminen ja analysointi, palveluidentuottaminen ja personointi, liiketoiminnan kehittäminen ja suunnitteleminen sekä markkinointi, myynti, mielipide- ja markkinatutkimukset ja asiakasviestintä.

 

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin. Henkilötietojen käsittelyn yleinen edellytys:

Henkilötietolain 8 § 1 momentin1, 2, 5, 6 ja 7 kohdat.

 

5. Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla:

- etu- ja sukunimi

- asema

- yritys/organisaatio

- yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

- www-sivustojen osoitteet

- tunnukset/profiilit sosiaalisessa mediassa

- asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa

- suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

- sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen)

- markkinointiin ja myynnin edistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen

- asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. maksullisten tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, maksuttomien tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)

- ilmoitetut mielenkiinnonkohteet

- sukupuoli

- kieli

- edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

- Palvelun käytöstä tai muista asiakkaan itse antamista tiedoista analytiikan avulla pääteltyjä tietoja, esimerkiksi mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai kuuluminen tietynlaisten käyttäjienryhmään.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. Internet-lomakkeilla lähetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen medianpalveluiden kautta (mm. Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, Instagram), sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tämä sisältää erilaiset markkinointitoimenpiteiden kuten uutiskirjemarkkinointiarpajaiset ja -kilpailut ja tapahtumat kuten messut. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Ixirin muista rekistereistä, valikoitujen yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

 

7. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat:

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelunkäytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi. Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa, sivuston kehittämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on erikseen sovittu asiakkaan kanssa.

 

9. Rekisterin suojaus:

Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttö on suojattu tunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöidentoimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

10. Tarkastus-, kielto- ja korjaus oikeus:

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Ixir kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä asiakkailleen. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

bottom of page